b

Zwaanhoek

West Vlaanderen  >  Belgium

The Zwaanhoek is an old polder area with a very irregular ditch structure and plot edges, which often follow the course of an old creek system.

Added* by Walter Hostyn
Most recent update 28 September 2020
This birdingplace has not been rated yet. Click here to be the first to rate this area with 1 to 5 stars

Description

Shallow excavations and clay extraction in the past have created a varied area with meadows, ditches and swamps in The Zwaanhoek. The area is of great importance for meadow and marsh birds. Thousands of geese hibernate there. Black-tailed Godwit and Northern Lapwing are common. The plots where they breed are those where very short vegetation and high vegetation occur alternately and preferably near wet lowlands. Common Redshank breeds annually near the most saline wells. Eurasian Oystercatcher also breeds in the western part on relief-rich grassland in the vicinity of arable land. Avocet is found almost every year. The concentration of breeding reed birds is greatest in the southernmost ponds, because of the well-developed reed vegetation. Reed Warbler and Sedge Warbler breed here quite frequently. Marsh Warbler breeds annually in distant peat pits with thickets. Bearded Tit, Marsh Harrier and Water Rail also breed in the reeds. If it does not freeze, they continue to hibernate.

_________________________

Nederlands: De Zwaanhoek is een oud poldergebied met een zeer grillige slootstructuur en dito perceelsranden, die vaak de loop van en oud krekenstel volgen. Door ondiepe ontveningen en kleiontginning in het verleden is er een gevarieerd gebied ontstaan met weilanden, sloten en moerassen. Het gebied is van groot belang voor weide- en moerasvogels. Duizenden ganzen overwinteren er. Grutto's en kieviten zijn vrij algemeen. De percelen waar ze broeden zijn die waar een zeer korte vegetatie en hoge vegetatie afwisselend voorkomen en dan liefst in de buurt van natte laagten. Tureluur broedt jaarlijks in de buurt van de meest zilte putten. Verder broedt scholekster in het westelijke gedeelde op reliëfrijk grasland in de omgeving van akkerland. Kluut wordt zowat jaarlijks aangetroffen met steeds vaker ook één of enkele broedgevallen.

De concentratie aan broedende rietvogels is het grootst in de meest zuidelijke plassen, omdat zich daar een goed ontwikkelde rietvegetatie bevindt. Kleine karekiet en rietzanger broeden hier vrij talrijk. Bosrietzanger broedt jaarlijks in verlande veenputten met struweel. Ook het zeldzame baardmannetje, de bruine kiekendief en de waterral broeden in het riet. Indien het niet vriest blijven ze overwinteren.

Details

Access

The 'Groene 62' runs close to the area, an old railway verge that is now a beautiful cycling route. There is also a viewing tower and viewing wall. Furthermore, the area is not freely accessible because of the swampy surface and in order not to disturb the breeding, plastering and wintering birds.

_________________________

Nederlands: Dichtbij het gebied loopt de Groene 62, een oude spoorwegberm die nu een prachtige fietsroute is. Er is ook een kijktoren en een kijkwand. Verder is het gebied niet vrij toegankelijk wegens de drassige ondergrond en om de broedende, pleisterende en overwinterende vogels niet te storen.

Terrain and Habitat

Wetland , Lake , Grassland , Reedbeds

Conditions

Flat

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot , Bicycle

Birdwatching hide / platform

Yes

Extra info

You can enjoy birdwatching here, but do not expect a quiet area. The Zwaanhoek is bounded to the north by the Ghent-Ostend railway, to the east and southeast by the Nieuwpoort-Plassendale canal and to the southwest and west by the connecting road with a lot of ribbon development, Oudenburg-Zandvoorde. And the area is also intersected by a highway.

_________________________

Nederlands: Je kunt hier fijn vogels kijken, maar verwacht geen stiltegebied. De Zwaanhoek wordt in het noorden begrensd door de spoorweg Gent-Oostende, in het oosten en het zuidoosten door het kanaal Nieuwpoort-Plassendale en in het zuidwesten en westen door de verbindingsweg met veel lintbebouwing, Oudenburg-Zandvoorde. En het gebied wordt ook nog eens doorsneden door een snelweg.

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!