b

Noordhollands Duinreservaat - Soeckebacker

Noord-Holland  >  Netherlands

Dune area with rich thickets of sea buckthorn, interspersed with dune grassland, patches of deciduous forest and drifting dunes.

Added* by Vereniging SVN
Most recent update 19 March 2024

Description

Soeckebacker is a dune landscape with sea buckthorn thickets, interspersed with dune grassland, groves and drifting dunes. The area is grazed by Scottish Highland cattle that roam freely. Birds you can see in the area include Common Nightingale, European Stonechat, Grasshopper Warbler, Greater Whitethroat, Linnet, Lesser Whitethroat, Bluethroat, Wood Lark, Meadow Pipit, Common Redstart, Blackcap and Garden Warbler. The observation point at the parking lot along the Van Oldenborghweg is highly recommended. Here you not only have a fantastic view of the dune area, but also of the hinterland. Particularly from the end of September to November, when weather conditions are suitable, there can be a striking daytime bird migration of thousands of birds, such as finches, pipits, thrushes and starlings. This phenomenon can especially be observed in the morning hours.

_________________________

Nederlands: De duinen net ten zuiden van Egmond aan Zee, onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat, staan bekend als ‘Soeckebacker’. Het gebied is genoemd naar een schip dat hier in het begin van de vorige eeuw op de kust gestrand is. Het gebied bestaat voor een belangrijk deel uit de jonge duinen en heeft kenmerken van het zeedorpenlandschap. In de lagere delen (valleien) zijn nog duidelijk sporen te zien van de vroegere akkertjes van de bewoners van Egmond. Tot in de jaren tachtig werden op enkele plaatsen nog narcissen en hyacinten geteeld. Tegenwoordig wordt het gehele gebied beheerd als natuurgebied door PWN (Puur Water & Natuur). Rond de eeuwwisseling is in een aantal valleien de oude teellaag verwijderd en zijn er natte duinvalleien ontstaan. Op sommige plaatsen is permanent water aanwezig, na perioden met veel neerslag staan (vrijwel) alle duinvalleien langere tijd onder water. Het gebied kenmerkt zich door rijke struwelen van duindoorn, afgewisseld door duingrasland, loofbosjes en stuivende duinen. Soeckebacker wordt begraasd door Schotse Hooglanders die vrij rondlopen.

Broedvogels: Kenmerkende broedvogels zijn struweelsoorten als Nachtegaal, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger, Grasmus, Braamsluiper, Fitis en Kneu. In de meer vochtige delen komen meerdere paren Blauwborst voor en sinds kort ook de Cetti’s Zanger. Jaarlijks broeden er meerdere Bosrietzangers. Let wel op, want in juni 2021 zat er enige tijd een Struikrietzanger. Bij de waterpartijen valt vooral het aantal broedende Dodaarzen op. Sinds enkele jaren broedt ook de Geoorde Fuut in het gebied. In de meer open delen broeden Boomleeuwerik en Graspieper.

Sommige jaren broeden er Oeverzwaluwen in de steile wanden van stuifkuilen. In de hogere struwelen en loofbosjes broeden Gekraagde Roodstaart, Zwartkop, Tuinfluiter en Tjiftjaf. Helaas zijn Bergeend, Wulp, Zomertortel, Tapuit en Paapje als broedvogel verdwenen. Een aanrader is het observatiepunt bij de parkeerplaats langs de Van Oldenborghweg. Hier heeft men niet alleen een fantastisch uitzicht over het duingebied, maar ook over het achterland. In het voorjaar is het een kleurenpallet tot aan de horizon van bloeiende bollenvelden (waar plaatselijk nog Engelse Kwikstaarten broeden).

Trektijd (voor- en najaar): Tapuit en Paapje komen thans alleen nog als doortrekker voor (april-mei en augustus-september). In april is de kans op de, vaak luidruchtige, Beflijster groot. Soms komen er groepen van meer dan twintig vogels voor. In dit soort duingebieden zijn altijd schaarse en zeldzame soorten te verwachten. Niet voor niets zijn er ongeveer 200 soorten vogels in het gebied waargenomen. Absolute toppers zijn Kortteenleeuwerik (april 1988) en Alpenheggemus (april 2016). Met name van eind september tot in november kan er bij geschikte weersomstandigheden een opvallende dagtrek plaatsvinden van duizenden vogels, zoals vink-achtigen, piepers, lijsters en Spreeuwen. Dit fenomeen is vooral in de ochtenduren te bewonderen.

Standvogels (jaarrond): Het gebied is het hele jaar door interessant. Er zijn in de geschikte biotopen jaarrond vogels te zien en te horen zoals zoals Winterkoning, Roodborst, Merel, Graspieper, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Cetti’s Zanger, Grote Bonte Specht, Torenvalk, Buizerd, Havik, Sperwer, Slechtvalk en Smelleken.

Details

Access

Parking is available on the north side in the town of Egmond aan Zee (paid parking) and on the east side along the Van Oldenborghweg (free parking). There are bus lines from Alkmaar and Heiloo to Egmond aan Zee. The nearest train station is Heiloo, where public transport bicycles are available. Soeckebacker can be easily explored from an extensive network of hiking trails. Don't walk off the paths, because that can result in a hefty fine! A 'Duinkaart' is required to enter the area (€ 2 per day, 2024). A Duinkaart can be ordered online, see the link below. The circular walk indicated on the map is approximately 6 km.

_________________________

Nederlands: Parkeergelegenheid is er aan de noordzijde in Egmond aan Zee (betaald parkeren) en aan de oostkant langs de Van Oldenborghweg (gratis parkeren). Er zijn buslijnen van Alkmaar en Heiloo naar Egmond aan Zee. Het dichtstbijzijnde treinstation is Heiloo, waar OV-fietsen beschikbaar zijn. De rijke vogelwereld van Soeckebacker is goed te verkennen vanaf een uitgebreid netwerk van wandelpaden. Loop niet buiten de paden, want dat kan een flinke boete opleveren! Voor het betreden van het gebied is een duinkaart van PWN verplicht (€ 2 per dag, 2024). Een duinkaart is onder meer online te bestellen, zie de link beneden. De rondwandeling die is aangegeven op de kaart is ongeveer 6 km.

Terrain and Habitat

Forest , Scattered trees and bushes , Grassland , Pond , Lake , Dunes

Conditions

Sandy , Hilly , Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

No

Good birding season

All year round

Best time to visit

Autumn migration , Spring

Route

Wide path , Narrow trail

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Extra info

Bedreigingen en Kansen: Soeckebacker is gelegen nabij Egmond aan Zee en diverse campings en recreatieparken in de binnenduinrand. De grootste bedreiging van het gebied Soeckebacker is daarom op dit moment steeds verder toenemende recreatiedrukte bij onvoldoende handhaving van de regels in het terrein. Mountainbiken, loslopende honden en illegaal wandelen buiten de paden zorgen voor steeds minder rust in het terrein. Er is ook een kans dat aanlanding van elektriciteitskabels van nieuwe windparken op zee een blijvend 30 meter breed litteken door het gebied gaat betekenen. Tot slot ligt Egmond aan Zee en de ruime omgeving daarvan “buitendijks” ofwel is direct bedreigd door de zeespiegelstijging ten gevolge van klimaatverandering in de nabije toekomst. Diezelfde klimaatverandering gaat ook zorgen voor verdere vernatting van het gebied waardoor de huidige padenstructuur mogelijk deels ontoegankelijk wordt met illegale betreding als mogelijk gevolg. Dit laatste is ook een kans om het gebied rustiger te krijgen en beter af te schermen van de toenemende recreatiedruk.

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Give feedback
Rate this area