Common Pochard

(Aythya ferina)

image Common Pochard