White-faced Ibis

(Plegadis chihi)

image White-faced Ibis